خود را در محیط کار تصور کنید. هر گروه چهار تایی از کلمات موجود در هر سوال را برا اساس میزان تطابقی که با ویژگی های رفتاری شما دارند، با دادن امتیاز 1 تا 4 طبقه بندی نمایید:
4 = کلمه ای که بیشترین تطابق را با ویژگی های رفتاری شما دارد.
3= کلمه ای که با شما تطابق دارد.
2= کلمه ای که تا حدودی با شما تطابق دارد.
1= کلمه ای که کمترین تطابق را با ویژگی های رفتاری شما دارد.
توجه: از هر عدد فقط می توانید یکبار استفاده نمایید.

صفحه  1  از  12
توضیحات :
موارد فوق مطالعه گردید.
تمامی حقوق این سایت متعلق به گروه شرکتهای عالین می باشد.